سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی فناوری و صنعت دریایی کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا آزموده اردلان – دانشیار قطب مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی، گروه مهندسی
عبدالحسین حاجی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروگرافی، دانشگاه تهران
مهدی رئوفیان – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروگرافی، دانشگاه تهران

چکیده:

ژئودزی این قدیم یترین علم بشر، در دنیا کنونی نیز دارای کاربردهای بسیاری در علوم مهندسی و زندگی روزمره بشر بوده که به عنوان مثال م یتوان به پی شنشانگری زلزله، سونامی، سیل، بالا
آمدن سطح آب دریاه ا، رانش زمین و طوفان (به عنوان نمونههائی از قابلیت این علم در کاهش خسارات سوانح طبیعی)، کاربردهای مهندسی مانند تهیة نقشه، تعیین ارتفاع از سطح دریا، استفاده از حل معکوس میدان ثقل سنجی در پیسازی، پیاده سازی سازههای همچون سدها، پلها، آسمان- خراشها، برآورد حجم عملیات خاکی و بهین هیابی در ساخت ابنی هها، و یافتن محل بهینه برایاحداث سد اشاره نمود. لذا یکی از نیازهای اساسی این علم همچون علوم بنیادی دیگر، در دسترس بودن اطلاعات آن بصورت خام برای متخصصین و محققین، و بصورت محصولات نهائی برای استفاده کنندگان اس ت. به علاوه با توجه به تخصصی بودن و کمبود متخصصین این رشته در کشور، وجود یک پایگاه دادة ملی ژئودزی جهت جمع آوری ا طلاعات و اگاهی از پیشرفتهای انجام شده، ضروری به نظر رسیده و نگارندگان مقالة حاضر را ترغیب نمود تا در جهت ایجاد پای ههای اولیة ساخت بانک اطلاعات ملی ژئودزی بر آمده و ضمن بر شماردن مزایا و محاسن ایجاد چنین سیستمی، با نگارش این مقاله موجبات جلب حمایت مسئولین را فراهم و مشخصات و اصول فنی- ساختاری سیستم اطلاعات ژئودزیGIS (Geodesy Information System)را ارائة دهند.