سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید محمد شمس – گروه برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران، خیابان کارگر شمالی با
غلامعلی حسین زاده –
حمید سلطانیان زاده –

چکیده:

هدف ما د راین مقاله معرفی روش تشخیصی برای فعالیت مغز است که مبتنی بر همبستگی بین سری های زمانی اندازه گیری شده توسط تصویرگری عملکردی تشدید مغناطیسی (Fmri)، و سیگنال های مرجع با شکل های متفاوت است. این روش بر پایه آزمون نسبت درستنمایی (LRT: Likelihood Ratio Test) است. این روش با استفاده توأم از داده های مکانی و زمانی به تشخیص فعالیت می پردازد و به دلیل استفاده از سیگنال های پایه بهینه شده به عنوان یک زیر فضای سیگنال،‌دارای انعطاف پذیری لازم جهت تطبیق با مناطق و واکسل هایی با پاسخ همودینامیکی مختلف می‌باشد. نتایج حاصل از اعمال این روش بر روی داده های واقعی و شبیه سازی شده، حاکی از توانایی این روش در به دست دادن مناطق فعالیت با میزان یکنواختی مطلوب است که می توان آن را نتیجه بکارگیری بهینه داده های همسایگی در یک تحلیل چندمتغیره دانست. علاوه بر آن در یک حالت خاص از روش ارائه شده و بدون استفاده از داده های مکانی این روش به دلیل استفاده از یک زیرفضای سیگنال توانایی تشخیص مناطق فعال بیشتری را داراست.