سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مجید رضایی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاه علوم و فناوری زیر
محمدرضا مشیرفر – مجتمع دانشگاه علوم و فناوری زیر دریا – پژوهشکده زیرسطحی

چکیده:

امــروزه منــابع تغذیــه جــزء لاینفــک تمــامی سیســتمهای الکترونیکــی از قبیــل دســتگا ههــای صــوتی، تصــویری و … می باشد . وجود یـک پـل سـاده بـه همـراه یـک فیلتـر خـازنی موجـب مـی گـردد کـه کیفیـت جریـان ورودی ایـن منـابع تغذیــه بســیارپائین بیایــد و تعــدد آنهــا در تجهیــزات مــورد اســتفاده توســط مصــرف کننــده هــا میتوانــد اعوجــاج قابــل ملاحظــه ای ایجادکنــد . بــه همــین دلیــل سیســتمهای تصــحیح ضــریب تــوان ) ) pfc ازاهمیــت ویــژه ای برخــوردار گشــته اســت . مشخصــه عمــده ایــن سیســتمها، قــدرت کــم، ســادگی و ارزانــی مــی باشــد بطوریکــه قیمــت سیســتمهای مــورد استفاده را به مقـدار زیـاد افـزایش ندهـد . بـ ه بیـ ان سـاده یـ ک PFC بـا تکن یـ ک و یـ ژه خـودش مصـرف تـوان الکتر یکـ ی از سیســتم AC را بــه طــور قابــل ملاحظــه ای کــاهش مــ ی دهــد و چــون در زیردریــائی هــا یکــی از مباحــث مهــم صــرفه جــوئی در انــرژی الکتریکــی اســت بحــث PFC مــی توانــد ســهم بــه ســزائی در ا یــن شــناورها داشــته باشــد . درایــن مقالــه، یــک ســاختا ر تصــحیح ضــریب تــوان از لحــاظ نــوع مبــدل ســوئیچینگ بکــار رفتــه در آن، تجزیــه و تحلیــل ســیگنال کوچــک و طراحــی کنتــرل کننــده هــای حلقــه ولتــاژ و جریــان بــر اســاس ایــن تجزیــه و تحلیــل بــرای اســتفاده در زیردریــایی هــا بررســی مــی شــود . در انتهــا یــک نمونــه عملــی pfc کــه بــرای تــوان پــائین طراحــی و ســاخته شــده، آورده شده است، که نتایج بدست آمده از تئوری و شبیه سازی را به خوبی تصدیق می کند .