سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی پورشا – دانشجوی دکترای سازه،دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیامک مستری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه صنعتی امی
فرامرز خوشنودیان – استادیاردانشکده مهندسی عمران،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

طراحی بر اساس عملکرد روشی است که در چند سال اخیر،بیشترین توجهات را در زم ینه طراحی لرزهای سازه ها به خود معطوف کرده است .مهمترین گام در طراحی بر اساس عملکرد، بررسی رفتار غ یرخطی سازه می باشد که به دوروش امکانپذ یراست: ۱- تحلیل د ینامیکی غ یر خطی )تحلیل تار یخچه ز مانی غ یر خطی ( که بسیار زمان بر و طولانیمی باشد. ۲- تحلیل استاتیکی غیرخطی( Pushover )که به علت فرضیات ساده کننده دارای خطا می باشد.با توجه .به اهمیت الگوی بارگذاری جانبی در تحلیل استاتیکی غیرخطی و عدم کارایی مناسب الگوهای بارگذاری موجود برایسازه های بلن د، دراین تحقیق الگوی بارگذاری جانبی به فرم Sin(.X/H) برای سازه های بلند بتنی متقارن پیشنهاد شده است که نتایج بهتری نسبت به توزیع بار مثلثی و یکنواخت ارائه می دهد. مدل های ارائه شده سازه های ۱۲ و ۱۶ طبقه بتنی با ضوابط شکل پذیری ویژه می باش ند که ابتدا به روش استا تیکی خطی برطبق آ یین نامه ۲۸۰۰ طراحی شده اند. سپس تح لیل استا تیکی غ یر خطی برای ا ین سازه ها ، با استفاده ازالگوهای بارگذاری موجود وهمچن ین الگوهای بارگذاری پ یشنهادی انجام شده و نت ایج با نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی غیرخطی )تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی( ، مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده عملکرد مناسب سازه ها تحت الگوی بارگذاری پیشنهادی می باشد.