سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی پورافشاری چنار – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی
محمد سلطانیه – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
Matsuura – دانشگاه اوتاوا، دانشکده مهندسی شیمی، کانادا
Tabe-Mohammadi – دانشگاه اوتاوا، دانشکده مهندسی شیمی، کانادا

چکیده:

در این تحقیق بر مبنای نتایج آزمایشات جداسازی د یاکسیدکربن از متان با غشاهای الیاف توخالی از جنس پل یفنیل ناکسید، یک غشاء با تراو شپذیری بالا و انتخابگری متوسط، و پل یایمید از نوع کاردو، غشایی با انتخابگری بالا و تراو شپذیری متوسط، یک سیستم غشائی دو مرحل های معرفی شد که در آن جریان تراوش یافته از غشاهای مرحله اول که غنی از د یاکسیدکربن و رقیق از متان است، پس از تراکم به غشاهای مرحله دوم خورانده م یشود تا بازیابی متان انجام شود. تمام سیست مهای دو مرحل های محتمل با استفاده از دو غشاء فوق برای یک مقدار مشخص غلظت د یاکسیدکربن در جریان باقیمانده، از لحاظ میزان اتلاف متان و دبی جریان گازی که نیاز به کمپرسور دارد با سیستم تک مرحل های و همچنین با یکدیگر مقایسه شدند. نشان داده شد که اگر در هر دو مرحله از غشاهای پل یایمیدی استفاده شود حداقل اتلاف متان و در حالتی که از غشاهای پل یایمیدی در مرحله اول و غشاهای از جنس پل یفنیل ناکسید در مرحله دوم استفاده شود، برای رسیدن به مقدار مشخصه غلظت د یاکسیدکربن در جریان باقیمانده، سطح غشایی مورد نیاز کمتر به همراه بازیابی متان قابل قبولی را خواهیم داشت.