سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کوروش تاجیک – مدیر مهندسی هزینه شرکت ایران خودرو

چکیده:

امروزه مهندسی ارزش به عنوان شیوه ای کارآمد برای شناسایی و حذف هزین ههای غیرضروری، کاهش زمان اجرای پروژه و افزایش کیفیت در مراحل مختلف پروژه، شامل طراحی، ساخت، بهره برداری و نگهداری بکار گرفته می شود. تجربه جهانی نشان م یدهد که هر واحد هزینه برای مهندسی ارزش، ۱۵ تا ۳۵ وحد صرفه،جویی در پی دارد. با توجه به همین ویژگی هاست که دولت در برنامه سوم و چهارم توسعه موظف شده است تا این تکنیک را در طرح ها و پروژ ههای خود اجرا نماید. با اینکه استفاده از تکنیک مهندسی ارزش در مرحله طراحی در کشور به تدریج در حال گسترش است، ولی هنوز از این تکنیک در مراحل ساخت و بهر هبرداری استفاده چندانی نم یشود. البته تلاش هایی در این زمینه صورت گرفته تهیه، ارائه و بررسی پیشنهادهای تغییر با نگاه مهندسی » است که از جمله آنها م یتوان به تدوین دستورالعمل های اشاره کرد. هرچند در کشور ما « تهیه و ارسال گزارش سالانه پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش » و « ارزش استفاده از مهندسی ارزش (چه در مرحله طراحی و چه در مرحله ساخت) بیشتر متوجه پروژه های عمرانی بوده، اما می توان از این تکنیک و خصوصاVECP در پروژه های طراحی و توسعه محصولات و فرآیندهای صنعتی شرکت های تولیدی نظیر گروه صنعتی ایران خودرو، که با مجموعه زیادی از پیمانکاران (ساپکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو سازه و …) سروکار دارند، استفاده نمود. از این رو در این مقاله ابتدا به تعریف مختصری از مهندسی ارزش و تاریخچه آن می پردازیم