سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدعلی مقدسی موسوی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله، پژوهشکده سوانح طبیعی، تهران
حمزه شکیب – استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

در این تحقیق، با انجام برد اشتهای میدانی بیش از ۲۰۰۰ ساختمان در کشور، برخی روشهای کیفی ارزیابیآسیبپذیری ساختمانها از جمله روشها ی پیوندی، سبا، آر یا ATC ،آ ییننامه کانادا و آژانس همکاری بین المللی ژاپن ، مورد بررس ی قرار گرفته و پس از مقا یسه آنها، روش ی سازگارتر با شرا یط ایران پیشنهاد گردیده است . سپس روش پیشنهادی مورد بررسی دقیق قرارگرفته و با رسم نموداره ای آس یبپذیری، کارایی این روش تشریح شده است . مزیت این روش آن است که با استناد به بزرگی، شدت و بیشینه شتاب زلزله، می توان درصد خسارت وارد بر ساختمان را تعیین نمود.