سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی هندیجانی – دانشگاه تربیت مدرس
علی یزدیان ورجانی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

روش کنترل بردار ی غ یرمستقیم به عنوان ی ک روش کارآمد جهت کنترل سرعت موتورها ی القایی دوار شناخته شده است . اما بسیاری ا ز روشهای پیشنهاد شد ه برا ی مدلسازی موتورهای القایی خطی به گونه ای هستند که جهت اعمال روش کنترل برداری بر روی اینگونه موتورها مناسب نمی باشند . در این مقاله مدل جدیدی از این موتورها که شرایط لازم جهت انجام کنترل سرعت به روش ک نترل بردار ی را فراهم می ساز د ارائه شده است. در این مدل معادلات ی ک موتور القایی خطی برا ی پیاده ساز ی کنترل بردار ی آماده ساز ی شده اند . همچنین اثر لبه ها ی انتها یی که موجب تضع یف شار فاصله هوایی م ی شو ند را در نظر گرفته است. این اثر بگونه ای وارد معادلات شده است که هم بیانگر رفتار موتور القایی خطی باشد و هم اعمال کنترل برداری غیرمستقیم با جهت یابی شار روتور را ممکن سازد