سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی حمیدیان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
محمد زربیانی – دانشجوی مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائ مشهر
محمد حسین رحیمائی – دانشجوی مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

آزاد راه تهران -شمال با طول ۱۲۱ کیلومتر از شمال تهران به جنوب چالوس در حال احداث می باشد . جهت شناسا یی و محاسبه پارامترهای ژئوتکن یکی و با توجه به بزرگ بودن سطح مقطع تون ل های اصلی اقدام به احداث یک تونل اکتشافی با سطح مقطع ۲۸ متر مربع و طول ۴۸۹۵ متر شده است که ا ین تونل اکتشافی بین دو تونل اصلی شرقی – غربی و در سطحی پا یینتر از کف
تونلهای اصلی واقع شده است . در ا ین تحقیق با استفاده از داد ههای ب هدست آمده از برداشت های زمین شناسی انجام گرفته در این تونل و نرم افزارDipsدسته درزه های متقاطع با سطح تونل تعیین شده و سپس با استفاده از نرم افزار ، Unwedge و وارد کردنداده های مورد نیاز در این نرم افزار گوه های تشکیل شده در اطراف تونل مشخص گردید . در بین گوه های تشکیل شده ، گوه شما ره در دیواره سمت چپ تونل و قسمتی از سقف را می پوشاند دارای ضریب ایمنی و وزن ۱۰۳ تن و بحرانی ترین نحوه استقرار می باشد. پس از مشخص شدن گوه بحرانی اقدام به طراحی سیستم نگهداری شده و مشخص گردید که استفاده از راکبولتهای ۳ متری می تواند موجب افزایش ضریب ایمنی به۱/۹۳ و پایدار شدن گوه ها گردد.