سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

حامد کاتبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس، سرپرست
محمد حسین صبحیه – رئیس انجمن مدیریت پروژه ایران، مدیر گروه رشته مدیریت پروژه و ساخت- دان

چکیده:

در ادبیات مدیریت پروژه، از موفقیت پروژه و همچنین مدیریت پروژه موفق سخن به میان آمده است. اما در این میان به موفقیت شغلی مدیر پروژه کمتر اشاره شده است این مقاله با بررسی ادبیات مرتبط، به تدوین مدلی جهت ارزیابی میزان موفقیت شغلی مدیر پروژه م یپردازد. ابتدا به مطالعه موفقیت پروژه و مدیریت پروژه پرداخته و سپس به موضوع ارزیابی موفقیت شغلی مدیر پروژه میپردازد. آنگاه عوامل کلیدی نقشها و وظایف مدیر پروژه در منابع مختلف را شناسایی و گروه بندی می کند. در انتها پرسشنامه هایی جهت ارزیابی موفقیت شغلی مدیر پروژه ارائه می نماید. تدوین مدل ارزیابی موفقیت شغلی مدیر پروژه، بخشی از یک تحقیق جامع در حال انجام در مورد سی رابطه بین میزان آگاهی مدیران پروژه در زمینه عوامل و موانع انسانی بهر هوری در سازمان و میزان موفقیت شغلی آنها می باشد.