سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی قنبری – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه تربیت معلم، تهران
محمد داودی – استادیار پژوهشگاه بین المللیزلزله شناسیومهندسیزلزله، تهران
بابک احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- مکانیک خاک و پی، دانشگاه تربیت معلم، تهر

چکیده:

تحلیل شبه استاتیک سدهای خاکی روشی ساده و معمول در مطالعه پایداری لرزه ای سد های خاکی می باشد . بهطوری که طبق توصیهICOLD سدهای خاکی بزرگ ابتدا باید مطابق روش مرسومی طراحی شوند سپس آنالیز ، دینامیکی جهت آشکار نمودن هرگونه عیب ممکن در طراحی شبه استاتیکی سد انجام گیرد. براساس روش تحلیل شبه استاتیکی، بررسی پایداری سد درمقابل بارگذاری زلزله به روش استاتیکی وبا معادلسازی نیروی زلزله با یک نیروی ثابت افقی ، انجام شده و بدینوسیله ضریب اطمینان پایداری گوه های مستعد لغزشی سد در مقابل زلزله محاسبه می –
گردد. نیروی معادل استاتیکی مذ کور ازحاصلضرب وزن گوه مورد بررسی در یک ضریب که به ضریب شتاب افقیتحلیل شبه استاتیک موسوم است ، بدست می آید . انتخاب صحیح و واقع بینانه ضریب شبه استاتیک مذکور، مهمترین مرحله در مطالعه رفتار لرزه ای سدهای خاکی به روش شبه استاتیک می باشد . محققین پیشین و همچنین آیین نامه های طراحی سدهای خاکی غالبا. برای انتخاب ضریب مذکور ، بدون توجه به وضعیت لرزه خیزی ساختگاه و مشخصات دینامیکی سازه ، ارقام ثابتی ارائه کرده اند . در این مطالعه ضمن جمع آوری مطالعات مذکور ، کاستی های آنها مورد
بحث وبررسی واقع خواهد شد . همچنین به منظور ارائه یک راهکار نوین برای انتخاب ضریب شبه استاتیکی ، به صورت موردی یک یا دو مورد از سدهای بزرگ کشور مورد تحلیل دینامیکی و شبه استاتیک قرارگرفته و ضمن مقایسه نتایج حاصله، پیشنهادهایی برای انتخاب دقیقتر ضریب شتاب افقی آنالیز شبه استاتیک سدهای خاکی ارائه خواهد شد . درپیشنهادهای مذکور، اثرات لرزه خیزی ساختگاه و مشخصات سد نیز مورد توجه قرار خواهدگرفت.