سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدحسین سلیمی – رئیس مرکز رشد، مرکز تحقیقات بهره وری، دانشیار مهندسی صنایع، دانشگاه
سارا سلیمی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

کشف، تعریف، شفاف سازی و حل مسایل خرد و کلان یک نظام حکومتی نقش بسیار اساسی در فرایند توسعه همه جانبه هر کشور دارد. توجه به موضوعات اساسی جنبش نرم افزاری و تجزیه و تحلیل آن ها در قالب یک نظام مفهومی تعریف و حل مسایل خرد و کلان از ضروریات فرایند توسعه است. بسط و توسعه مدل مفهومی پیشنهادی در قالب یک سیستم و مجموع های از زیرسیستم ها و کارکردهای آ نها از الزامات اولیه عملیاتی نمودن هر مدل است. پس از تعیین کارکردهای سیستم و اجزای آن، گام بعدی تعیین وظایف و مناسبات هر یک از سازمان های دولتی و خصوصی در سیستم ترسیم شده است. در این مقاله سعی شده است فرایند کلی مدل مفهومی تعریف و حل مسایل در جنبش نر مافزاری طراحی گردد و سپس اجزای کلی آن شامل موتورهای حل مسأله، (مراکز علمی و تحقیقاتی وR&Dها)، پایگا ههای حل مسأله، تجاری سازی ایده ها، مخاطبان اصلی، سرمایه گذاران و کارآفرینان، تولیدکنندگان فکر مولد و خلاق، پیشتازان تغییر و تحول، مدیریت کلان بهبود سیستمی، مورد بررسی قرار گیرد.