خلاصه

مرور کلی

پیشنهاد شننونده ممکن است این تصورات را طول برنامه سمینار در ذهنش باشد، او حتی ممکن .است که این ها را بنویسد و در میان ارائه سمینار یادداشتهایی را به آن اضافه کند بنابراین دانشجو وقتی که بحث اروپا را تمام کرد و خواست بحث آسیا را شروع کند، ممکن است بگوید: همه چیزهایی که لازم بود در مورد اروپا گفتم حال به سراغ آسیا میروم، وقتی که بحث آفریقا را هم تمام کرد و خواست مروری داشته باشد ممکن است بگوید: خوب، به سه قاره اروپا، آسیا، آفریقا نگاهی، گذرا انداخته شد، حال می خواهد آنجه بیان کردم داشته باشم و قت  – ی بر انچه بی فریعا بحاهی داد را انداخته شد میخواهم مروری برا کردم نته باشم و فتی که مرور تمام شد و خواست نظر خود را در این مورد بیان کند ممکن است بگوید: اینها چه …مفھومی برای ما دارد؟ خوب در اغاز من توصیه میکنم جدول زیر» فهرست مفیدی است که دانشجو میتواند از ان به عنوان نشانهگذاری در . قسمتهایی از برنامه سمینار خود استفاده کند

نشانه گذاری در سمینار 

معرفی موضوع

I’d like to start by ….. من مایلم سمینار خود را –

Let’s begin by …اجازه بدهید شروع کنم با –

Starting with … در ابتدا من میخواهم –

– شروع می کنم با…

I’ll begin by …کنم باus’ من شروع –

پایان مبحث

– خوب من در مورد …. با شما صحبت کردم

– این تمام چیزی بود که من باید در مورد… به شما می گفتم

– ما نگاهی داشتیم به موضوع

و شروعی دیگر

. …خوب حالا ما میخواهیم برگردیم به موضوع دیگر –

… اجازه بدهید که –

– و اما بعد…

من مایلم در مورد … صحبت کنم –

اجازه دهید در مورد … صحبت کنم –

تجزیه و تحلیل یک نکته (مطلب خام) و ارائه پیشنهاد

کجا ما را راهنمایی میکند –

اجازه دهید به موضوعات بیشتری توجه داشته باشیم –

چه معانی دارد؟ ABC –

مثال زدن

برای مثال –

– یک مثال خوب در مورد عبارت است…

یک مثال………

– برای شما یک مثال میزنم…

… مثال این قضیه :مواجه شدن با سؤالات

…..مادر این مورد در مبحث های بعدی بیشتر صحبت خواهم کرد – ….

  • من بعداً در صحبت هایم در مورد این سؤال صحبت خواهم کرد

– من دوست دارم در مورد این سؤال بعداً بحث کنم، اگر ممکن است….

….شاید شما مایلید این نکته را من در پایان صحبت کنم –

– من الان در مورد این توضیحی نمی دهم…..

– خلاصه گویی و نتیجه گیری

– در نتیجه …

…من مایلم حالایک جمع بندی داشته باشم –

– اجازه دهید خلاصه ای در مورد چیزهایی که بحث کردیم برایتان بیان کنم…

– در پایان اجازه دهید برخی از چیزهایی که بحث شد را به شما یادآوری کنم…

…الان میخواهم خلاصه ای از نکات اصلی را بگویم