سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شیما طبیبیان – دانشکدة مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
بهزاد دهکردی – دانشکدة مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
بابک ناصرشریف – دانشکدة مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد اکبری – دانشکدة مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

روشهای بهسازی گفتار بمنظور کاهش نویز زمینه، بهبود کیفیت گفتار و حذف اثر کانال ارتباطی بکار می روند . روشهای متعددی از قبیل روشهای اصلاح طیف فرکانسی و روش های حذف
نویز مبتنی بر موجک برای این منظور مطرح شده اند . در روشهای حذف نویز مبتنی بر موجک، یکی از مسائل مطرح انتخاب پایة موجکی است که بتواند کارایی مطلوبی در حیطة بهسازی گفتار داشته باشد . یکی از روشهای این انتخاب، اشتقاق پایههای موجک متعامد – یکه از یک سیگنال مفروض است که کاربردهای مختلفی در حیطة تشخیص سیگنال، بهسازی تصاویر و تشخیص هدف دارد . در این مقاله ضمن ارائة روابط دقیق ریاضی، راهکاری برای یافتن پایه های موجک منطبق با سیگنال گفتار، به منظور استفاده از این پایه ها برای بهسازی سیگنال گفتار نویزی ارائه شده است. به علاوه تأثیر پارامترهای مختلفی از قبیل نوع نویز جمعشونده، روش آستانه گذاری، عمق درخت تجزیة موجک، بر عملکرد فیلتر بانک موجک منطبق بررسی میگردد. نتایج حاصل نشان داد که پایة موجک منطبق با گفتار، کارایی بیشتری در بهسازی سیگنالهای گفتار، نسبت به پایه های موجک متداول دارد . همچن ین میزان نویز باقی مانده در سیگنال بهبود یافته، بدون آنکه اعوجاج محسوسی در سیگنال بهبود یافته حاصل شود، به صفر میرسد.