سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد فتحیان – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد حاجعلی – کارشناس مهندسی صنایع- شرکت عصر دانش افزار

چکیده:

عموماً رویکردهای رایج در حوزه معماری سیستم های اطلاعاتی به بحث یکپارچه سازی این سیستم ها آنگونه که
باید نپرداخته اند. زیرا این امر چنان که باید در زمان توسعه این رویکردها با ابعاد حال حاضر آن مطرح نبوده است. در
واقع رشد سریع کسب و کار، نزدیکی سازمانهای مختلف به یکدیگر برای ارایه خدمات و محصولات برتر، حرکت به
و توسعه سیستم های جامع در سازمانهای امروزی، این نیاز را در ابعاد گسترده و (ERP) سمت برنامه ریزی منابع بنگاه
با پیچیدگی های ویژه ای درخواست می نماید. در این مقاله یک متامدل برای توسعه معماری سیست مهای اطلاعاتی با
دقت نظر بر بحث معماری یکپارچ هسازی در سطوح مختلف توسعه طرح شده است. این متامدل پیشنهادی و مفاهیمی
که به دنبال آن تحت عنوان سلسله مراتب توسعه معماری ارایه شده اند، یک سری مفاهیم سطح کلان را در سطح
سازمان فارغ از متدولوژی منتخب سازمان در این زمینه طرح م ینمایند.