سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
زهرا اشکر – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز
علی لشکری – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:
مدل های رفتاری گوناگونی برای شبیه سازی رفتار خاک های دانه ای پیشنهاد شده است. در بیشتر این مدل ها، رفتار کشسان خاک بوسیله مدل های کشسانی کاهیده پیش بینی می شود که در آنها به پایستاری انرژی توجه نمی شود. در این مقاله، یک تابع انرژی آزاد هلمهولتز برای خاک های دانه ای پیشنهاد می شود که منجر به مدول های برشی و حجمی مشابه یافته های تجربی می شود. سپس، فرمولبندی یک مدل رفتاری به گونه ای اصلاح می گردد تا بتواند پذیرای نظریه کشسانی پیشنهادی باشد. نشان داده می شود که مدل رفتاری می تواند اثر ناهمسانی تحمیلی بر مدولهای کشسانی را شبیه سازی نماید