سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس آمار ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فیروزه ریواز – گروه آمار، دانشگاه تربیت مدرس
محسن محمدزاده – گروه آمار، دانشگاه تربیت مدرس
مجید جعفری خالدی – گروه آمار، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از موضوعات مهم در تحلیل داده‌های فضایی-زمانی، پیشگویی مقدار نامعلوم کمیت مورد مطالعه در مکانها و زمانهای دلخواه بر اساس مشاهدات می‌باشد. برای این منظور معمولاً با فرض آنکه داده‌ها از یک مدل فضایی-زمانی گاوسی با توابع میانگین و کواریانس پارامتری تفکیک‌پذیر پیروی می‌کنند، در روش بسامدی پیشگویی فضایی-زمانی برآورد پارامترها تعیین شده و در آنها جایگذاری می‌شود. در این مقاله ضمن بیان مسائل و دشواریهایی که این روش پیشگویی با آن مواجه است، با در نظر گرفتن پارامترها بعنوان متغیرهای تصادفی، پیشگوی فضایی-زمانی بیزی تعیین می‌شود. سپس نحوه تعیین این پیشگو در یک مثال کاربردی ارائه خواهد شد.