سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی اسمعیل نظری –

چکیده:

کاربردهای تجاری اسمز معکوس جهت تولید آب شیرین از آب دریاها به سرعت از سال ۱۹۷۸ با توسعه و پیشرفت غشاهایی که نسبت به فشارهای زیاد مقاوم هستند گسترش یافت و اخیراً نسبت به روشهای دیگر از لحاظ اقتصادی به صرفه تر است. همانطور که منابع آب در حال محدود شدن بوده و تخلیه پساب مشکل زا شده است استفاده مجدد از آب نیز از اهمیت ویژه برخوردار گشته است. اخیراً فرایند (RO) اسمز معکوس برای بازیافت و استفاده مجدد از آب مورد توجه می باشد. فرایند تشکیل رسوب شامل دو عمل کریستالیزه شدن و انتقال هیدرودینامیکی می باشد. دو روش برای کریستالیزاسیون تعریف شده که شامل: ۱-کریستالیزاسیون سطحی (هتروژنوس) و ۲-کریستالیزاسیون توده (هوموژنوس) نتیجه کریستالیزاسیون سطحی کاهش جریان بوسیله رشد رسوب و گرفتگی بر روی سطح غشاء می باشد در کریستالیزاسین توده کریستالها در توده محلول تشکیل شده و بر روی سطح غشاء ته نشین شده لذا باعث کاهش جریان می شوند. پلاریزاسیون غلظتی نقش مهمی را در تشکیل رسوب بر روی سطح غشاء بعهده دارد. هر چه پلاریزاسیون غلظتی افزایش یابد کریستالیزاسیون سطحی بیشتر می شود اگر چه عوامل دیگری مثل PH، دما، و وجود یونهای دیگر نیز م ؤثر هستند. تشکیل رسوب نه تنها باعث کاهش جریان پرمیت و ریجکت واحد RO می شود، بلکه باعث کوتاه شدن عمر غشاء نیز می گردد و این مسئله فشار جدی در طراحی و بهره برداری از سیستم RO را مشخص می کند. سعی در کاهش تشکیل رسوب در سیستمهای غشاء RO، شامل افزایش سرعت جریان، افزودن آنتی اسکیل، انتخاب م واد شیمیایی پیش تصفیه مناسب و استفاده از رزینهای تعویض یون قبل از RO، افزودن یک کریستالیزور به RO، و بکاربردن یک میکروفیلتر در مسیر آب ورودی می باشد. پارامترهایی مثل کیفیت آب ورودی، حساسیت غشا به رسوبات و مقدار بازیافت بستگی به محل قرار گرفتن واحد دارد. کارایی مفید و دراز مدت یک سیستم RO به سه عامل طراحی صحیح، پیش تصفیه مناسب و بهره برداری صحیح وابسته است. هدف از پیش تصفیه آماده سازی آب تغذیه تا حد لازم به گونه ای که عمر غشاء را بیشتر نماید. فرآیند اسمز معکوس یونها و مواد شیمیایی آلی را حذب کرده و راندمان تصفیه و کارایی مناسبی (پایدار و قابل پیش بینی) دارد. اسمز معکوس نشان داده است که می تواند برای تصفیه آب از فاضلاب حاصل از کاربردهای مخلتف بکار رود تا اگر چه یک مشکل در کاربرد RO برای تصفیه یا استفاده مجدد فاضلاب وجود دارد آن مربوط به تشکیل گرفتگیهای معدنی و آلی بر روی سطح میزان است. نمکهایی که باعث تشکیل رسوب می شوند در بیشتر آبها وجود دارند. آنها شامل سولفات، کلسیم، کربنات کلسیم و سیلیکا هستند.