سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

سیدحسین اردهالی – عضو هیئت علمی دپارتمان علمی تخصصی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شهید

چکیده:

بیماران ترومایی به طور مداوم در معرض خطر هیپوترمی قرار دارند مگر انکهاحتیاطهای لازم در این زمینه مورد توجه قرار گیرند. در صورت کاهش درجه حرارتمرکزی بدن به کمتر از ۳۶-۳۵ درجه سانتیگراد مشکلات طبیعی متعددی بروز خواهند کرد که سبب عوارضی در اقدامات جراحیرا می توانند موجب گردند. با توجه به اینکه شیوه هیپوترمی ناگهانی پس از بروز تروما در طی انتقالهای طولانی قبل از رسیدن به بیمارستان پدیده ناشایع و غیر معمولی نمی باشد با استفاده از روشهای ساده و ارزان قیمتی می توان در راستای افزایش دمای بدن از هیپوترمی پس از تروما پیش گیری نمود. پیش گیری از هیپوترمی بایستی به عنوان جزئی از برنامه مراقبت از بیمار ترومایی در مرحله پیش بیمارستانی در نظر گرفته شود.
در این مقاله پس از بررسی عللی که بیمار ترومایی را مستعد هیپوترمی می کند و نیز مراحل آن به بحث در زمینه اصول اقدامات و مداخلات اولیه و پیشرفته درمانی و روشهای پیشگیری از هیپوترمی در طی انتقال و نیز توصیه های عمومی جهت گرم کردن مصدوم پرداخته و به ویژهاهمیت استفاده از کیسه آب گرم و تجویز مایعات گرم داخل وریدی و پتوهای منتشر کنندهحرارت در طی انتقال بیمار به ویژه در مراحل پیش بیمارستانی موردتوجه قرار گرفته اند.