سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد ملک نیازی – بیمارستان پورسینا رشت
هدیه نعمتی – بیمارستان پورسینا رشت

چکیده:

هرساله بلایای طبیعی قسمتهای مختلفی از جهان را گرفتار می کند . این بلایا علاوه بـر آسـیبهای جـانی و مـالی بـا بـر جـای گذاشتن مقادیر بسیار زیادی از آوار در محلهای حادثه دیده باعث آلودگی محیط زیست و در برخـی مـوارد سـد شـدن جریـان زندگی در مکانهای حادثه دیده می شوند . بسیاری از آثار باقیمانده از بلایای طبیعی خطرناک نیستند . خاک، مصالح سا ختمانی ، زباله های سبز همانند درختان و بوته ها حجم بسیار زیادی از آوار را تشکیل می دهند که بسیاری از آنها قابـل بازیافـت مـی باشند که نادیده گرفتن مسائل مربوط به از بین بردن آثار و زباله های باقیمانده در آ ن، شرایط زندگی را بـرای سـاکنان دشـوار می سازد . ازآنجایی که بلایا ت أثیر چشمگیری بر به داشت ،سلامت عمومی و رفاه جامعه آ سـیب دیـده مـی گـذارد، لـذا بررسـی مواضع و عوامل تسهیل کننده خدمات سلامتی در بلایا به بررسی عوامل بازدارنده و تسهیل کننده در ارائه خدمات سـلامتی در زمان وقوع بلایا پرداخته شود . برای رفع آلودگی از لوازم و تجهیزات می توان از مواد ضد عفونی کننـده بـه اشـکال مـایع ،گـاز، بخاروحرارت استفاده نمود . روش دفع صحیح زباله در این شرایط اضطراری باید سالم ، ساده ، ارزان و عملی بوده که سوزاندن ، خاک کردن از مهم ترین آنهاست . یکی از راهکارهای مهم جهت ارتقاء وضعیت بهداشت محیط، برقراری سیستم های ارتبـاطی با سایر مراکز بوده که مستلزم همکاری با ارگان هایی مثل سازمانهای مـرتبط بـا بهداشـت عمـومی ، ارائـه دهنـدگان خـدمات بهداشتی و سازمانهای بین المللی می باشد . پس از وقوع بلایا نسبت به رفع آلودگی در منطقه باید اقدام نمود تا از انتقال عوامل بیماریزایی محیطی به نقاط دیگر جلوگیری به عمل آید . مهمترین اقدامات حین وقوع بلایا دفع صحیح زبالـه و فاضـلاب ،دفـن صحیح لاشه ها ، اجساد، استفاده از ضدعفونی کننده ها، اسکان افراد، توجه به تغذیه و ضدعفونی آب می باشد .