سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عباس چاوشی – مرکزبهداشت استان همدان ( گروه پیشگیری ومبارزه بابیماریها )
حسین عرفانی – مرکزبهداشت استان همدان ( گروه پیشگیری ومبارزه بابیماریها )

چکیده:

باتوجه به اینکه به دنبـال وقـوع حـوادث غیرمترقبـه دراغلـب مـوارد برمیـزان بـروز بیماریهـا افـزوده مـی گـردد، بـ ه منظورآمادگی لازم جهت پیشگیری ودرمان این گونه بیماریها لازم است عوامل مؤثر بر طغیان همه گیری بیماریهای مـرتبط با بلایای طبیعی را شناسایی نموده و با فراهم کردن امکانات ،تجهیزات، سازمان دهی و آموزش نیروی انسانی نسبت به کنتـرل به موقع بیماریها اقدام نمود، لذا به همین منظور این مقاله ( تحت عنوان پیشگیری ومراقبت بیماریها درزمان بحران ) با اسـتفاده ازمنابع موجود، دستورالعملهای کشوری مراقبت بیماریها و تجربه شخصی حضور در چند منطقه زلزلـه زده بـ ه عنـوان امـدادگر بهداشتی و مشاهده کاستیهای موجود تهیه وتدوین گردیده است . بحث ( متن ): براساس این طرح برای یکص د هزارنفرجمعیت آسیب دیده از نظر پیشگری و مراقبت بیماریها خدمات رسـانی مـی شود، بدین ترتیب که برای هرپنج هزار نفر از جمعیت ( هزارخانوار ) یک تیم عملیاتی متشکل از ۱ نفرکاردان مبارزه با بیماریها و ۲ نفر تکنسین مبارزه با بیماریها و در نهایت برای جمعیت یکصد هزارنفری ۲۰ تیم ۳ نفره درنظرگرفته شده است، همچنـین بـرای هرپنج تـیم عملیـاتی ۱ نفـر پزشـک عمـومی جهـت درمـان سـرپایی بیمـاران ( بارعایـت زنجیـره ارجـاع ) و سرپرسـتی تیمهـا و ۱ نفرکارشناس مبارزه با بیماریها به منظورتدارک ، تجهیزوهدایت تیمهای عملیاتی و نیز جهت انجام سایر خدمات درمانی ۱ نفر بهیار مرد ، ۱ نفر بهیار زن، ۱ نفر دارویار و ۱ نفر تکنسین یاکاردان آزمایشگاه ( درکل ازهر رده ۴ نفر ) مورد نیاز خواهد بود . دراین طرح وظایف هریک ازنیروها مشخص و قبلا " به آنها آموزش داده می شود و براساس ۳ فاز عملیاتی ذیـل انجـام وظیفـه خواهند نمود : -۱ فاز اول یا حاد در ۷۲ ساعت اول پس ازوقوع حادثه ( با انجام واکسیناسیون کودکان زیر ۵ سال، بیماریابی فعال و ثبت مشخصات بیماران و …) -۲ فاز دوم در دو هفته اول پس ازاسکان آسیب دیدگان ( بـا سرشـماری وثبـت مشخـصات آسـیب دیدگان وتشکیل پرونده و ادامه سوابق واکسیناسیون بزرگسالان، مراقبت بیماریها و …) -۳ فازسوم ادامه روند ارائه خـدمات ( بـا ارائه برنامه های آموزشی پیشگیری از بیماریها، انتخاب رابط بهداشتی و ….) ، پیش بینی تجهیزات و وسایل مورد نیازجهت : الف – واکسیناسیون ( نظیریخچال،کلدباکس، انواع واکسن و سرنگ و …..) ب – بیماریابی ( وسایل پزشکی، وسایل نمونه گیری و فرمهای مربوطه ) ج – درمان بیماران شناسایی شده و نظارت مستقیم بردرمان برخی بیماریها مثل سل ومالاریا و … . د – ثبت اطلاعات وگزارش فوری بیماریهای مشمول گزارش فوری ر – ارجاع فوری بیماران مشمول ارجاع نتیجه گیری : با اجرای این روش ضمن آماده سازی تجهیز ات مورد نیاز وآموزش نیروهـا ، درعمـل مـی تـوان درزمـان بحـران بیماریهای واگیر وحتی غیر واگیر را بموقع کنترل و از بروز و انتشار این گونه بیماریها جلوگیری کرد .