سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا رازفر – استادیار- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید فرخی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین نازکدست – استاد-دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

این مطالعه کاربرد موفق شبکه های عصبی پس انتشار خطا در پی شبینی انقباض و اعوجاج درب مخزن رادیاتور در فرایند قالبگیری تزریقی را نشان م یدهد. همچنین تأثیر پارامترهای ساختاری شبکه در دقت پی شبینی وتوانایی آن در تعیین شرایط بهینه فرایند مورد بحث قرار گرفته است. دمای مذاب، دمای قالب، دبی تزریق، فشار تزریق و فشار تراکم به عنوان پارامترهای فرایند مورد توجه قرار گرفت هاند. شبیه سازی فرایند تزریق قطعه مورد نظر توسط نرم افزار مولدفلو ۱ انجام شده است. بر اساس نتایج شبیه سازی و محدودیت عملی تجهیزات کارگاهی مورد استفاده در تولید قطعه، تعداد و محدوده مقادیر هر پارامتر فراورش تعیین شده است. طراحی آزمایش بر اساس روش تاگوچی توسط نر مافزار مین یتب ۲ صورت گرفته است. داد ههای آموزشی و آزمایشی توسط شبی هسازی در محیط المان ( محدود بر اساس برنامه آزمایش (۳ به توان ۱۳) L27 تاگوچی، بدست آمد هاند. شبکهعصبی پ سانتشار خطا با کاربرد نتایج شبیه سازی جهت پی شبینی انقباض و
اعوجاج ایجاد شده است. جنس قطعه پلی آمید ۶۶ با ۳۰ % الیاف شیشه می باشد. نتایج نشان م یدهد که شبکه آموزش دیده، م یتواند بطور موفق انقباض و اعوجاج مخزن رادیاتور در فرایند قالبگیری تزریقی را پی شبینی کند. در بخش تعیین شرایط بهینه فرایند برای مینیم مسازی انقباض و اعوجاج، از قابلیت پی شبینی شبکه استفاده شده است. نشان داده م یشود که شبکه عصبی شرایط بهینه فرایند را نسبت به روش تاگوچی بهتر تعیین م یکند