سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

منصور عسگری – شرکت سازه نوران

چکیده:

در ایــن مطــالــعه مــصــرف انــرژی بــا روش‎هــای خودهمبستگی برداری (VAR: Vector Autoregressive)، همگرایی(Cointegration)و مدل تصحیح خطا (ECM: Error Correction) در طی دوره (۴) ۸۳ـ (۱) ۱۳۷۹ برآورد می‎شود. محاسبات نشان می‎دهند که کاربرد روش‎های فوق برای اقتصاد سودمند و مفید می‎باشند. متغیرهای بکار رفته در این مطالعه عبارتند از: مصرف کل انرژی TOTE ، تولید ناخالص داخلی GDP، قیمت نفت‎خام POIL، و شــاخــص ســرمــایه‎گذاری PI. کلــیه متغیــرهای واقعــی (بــه قیمــت ثابت ســال ۱۳۶۱) مــی‎بــاشند. در ادامــه جهــت بــررسی رفتــار پویــای مــدل از روش‎هــای تجــزیـه واریــانس (VDC: Variance Decomposition)، تــوابــع واکــنش ضـربـــه‎ای (IRFs: Impluse Response Functions) و میزان پایداری (PP: Persistence Profile)استفاده شده است. نتایج نشان می‎دهند که کشش درآمدی تقاضای انرژی، کشش قیمت نفت، کشش نسبت سرمایه‎گذاری بلندمدت به ترتیب برابر ۲۲۱/۲، ۰۳۱۲/۰ـ و ۴۶۸/۰ـ و در کوتاه مدت به ترتیب برابر ۰۰۵/۰، ۰۰۰۱۲/۰ـ و ۰۴۶۴/۰ است که از مقادیر بلندمدت آنها کمتر می‎باشند. همچنین مصرف انرژی از ۲۳/۱۷۹ میلیون بشکه در (۱) ۱۳۷۶ به ۶۶/۲۲۲ میلیون بشکه در (۴) ۱۳۸۳ افــزایش می‎یابد. متوسط نرخ رشد مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی به ترتیب برابر ۰۳/۳ و ۱۷/۲ درصد می‎باشد و رشد کل مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی در طی دوره (۴) ۸۳ـ (۱) ۱۳۷۹ به ترتیب برابر ۲۳/۲۴ و ۲۳/۱۷ درصد می‎باشد.