سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لاله پرویز – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه ت
مجید خلقی – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
سعید موسوی ندوشنی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

جهت برنامه ریزی در مدیریت منابع آب و پیش بینی آبدهی رودخانه ها نیاز به اطلاعات و آمار سال های گذشته می باشد. عدم وجود آمار کامل و طولانی مدت در بعضی از رودخانه های ایران منابع از انجام تجزیه و تحلیل داده ها و در نتیجه برنامه ریزی منابع آب می گردد. از روش های مرسوم جهت تولید آمار و پیش بینی استفاده از مدلهای استوکاستیک می باشد. در سالهای اخیر در بین مدلهای استوکاستیکی، روش تفکیک کننده تقریبا از جدیدترین روشها بوده و برای پیش بینی سریهای زمانی مورد استفاده قرار گرفته است.این روش امکان تفکیک متغیرهای هیدرولوژیکی به مقیاس کوچکتر، چه در مقیاس زمانی و چه در مقیاس مکانی را می دهد به این صورت که در مقیاس زمانی شامل تفکیک سریهای سالیانه به سریهای فصلی و در مقیاس مکانی شامل تقسیم جریان رودخانه اصلی به شاخه های فرعی می باشد. تحقیق مزبور بر روی آمار مربوط به آبدهی برخی از شاخه های رودخانه حوضه آبریز دریاچه ارومیه انجام شده است. از طریق خصوصیات سریهای تفکیک شده با سریهای مشاهداتی می توان به میزان انطباق سریهای مشاهداتی با سریهای تفکیک شده پی برد و با استناد به نتایج بدست آمده می توان این روش را برای سایر نقاط ایران نیز توصیه نمود.