سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

پریسا احمدی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل ، دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران

چکیده:

در این مقاله به آثار حمل و نقل بر کیفیت هوا صدا و مصرف انرژی مورد بحث قرار می گیرد .چندین مدل تشریح شده که می توان برای تخمین این آثار از آنها استفاده کرد. و استراتژی هایی مطرح شده که پتانسیل ایجاد بهبود در این موارد را دارند . سهم اصلی حمل و نقل در آلودگی هوا به صورت منوکسید کربن و هیدروکربنها , اکس ید نیتروژن , ذرات معلق در هوا و مه فوتو شیمیایی
است .درجه این سهم بستگی به سطوح تولید آلودگی دارد که آنهم با تکنولوژی وسیله نقلیه , سطوح جریان ترافیک , ویژگی های ترافیک و به دنبال آن پروسه ترکیب, انتشارو اکسیداسیون شیمیایی مرتبط است . در ادامه به چند مدل پیش بینی میزان آلودگی تولیدی اشاره شده است . صدای نامطلوب بصورت صدای ناخواسته و آزار دهنده تعریف شده که منجر به ایجاد مشکلات سلامتی در ابعاد جسمی و فکری می شود . عمومًا بصورت سطوح دسی بل وزن دهی شده با مقیاس لگاریتمیک اندازه گیری می شودکه عکس العملهای انسان را شبیه سازی می کند . شدت صدا با فاصله از منبع کاهش می یابد و علت آن هم پخش و جذب امواج ودر نتیجه کاهش انرژی و همچنین بازتاب آن از اجسام جامد می باشد . این خواص صدا استراتژی های تخفیف و تعدیلی که پیشنهاد می کند علاوه بر تمهیدات مربوط به وسایل نقلیه , شامل استفاده از موانع صد ا و نواحی مرزی و سپر بین منع و دریافت کننده می باشد . در این زمینه به چند مدل نیز اشاره شده است . بخش قابل توجهی از مصرف ملی انرژی به ویژه نفت خام برای اهداف حمل و نقلی مصرف می شود . فهماین موضوع که منابع نفت خام رو به کاهش هستند و توسعه های بین المللی که شامل کشورهای تولید کننده نفت نیز می باشند این موضوع را کانون توجه قرار داده است . در مقابل این مسئله گروههای مختلف از جمله مصرف کننده سوخت برای حمل و نقل ، آژانسهای متولی بزرگراهها و حمل و ن قل عمومی ، برنامه ریزان حمل و نقل و آنالیزگرهای سیاستهای ملی انرژی عکس العملهای متفات نشان داده اند . روش تأمین انرژی رانشی سیستم های ح مل و نقل ذکر شده است .
پیشنهاداتی که به روی هر سه اثر حمل و نقلی ذکر شده در این مقاله موثر خواهد بود در سه گروه قرار می گیرند : گروهی به عملکرد تکنولوژی وسیله نقلیه می پردازند . گروه دیگربه طراحی هندسی و عملکرد جریان ترافیک می پردازند . و گروه سوم افراد را به تغییر رفتار سفر , بخصوص تغییر مد تشویق می کنند .