سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدحمید مصباح – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
فرخ شافعی – کارشناس ارشد منابع آب و کارشناس آبخیزداری شرکت مهندسی مشاورحاسب کرجی
الهام فخاری زاده – کارشناس ارشد منابع آب و کارشناس آبخیزداری شرکت مهندسی مشاورحاسب کرجی

چکیده:

تشدید فرسایش ، سیل، رسوب و کم آبی که سبب کاهش تولیدو در نتیجه تنزل شاخص های اقتصادی و اجتماعی گردیده، مهمترین مشکلات فعلی حوزه های آبخیزکشور می باشند .در چند دهه اخیر با هدف حل این مسایل، مدیریت جامع حوزه های آبخیز با توصیه اجرای طرح های مد یریتی ،مکانیکی و بیولوژیکی مورد توجه جدی قرار گرفته است . یکی از راه های اطلاع از میزان دست یابی به اهداف و اولویت بندی نوع طرح های اجرایی ،پیش بینی میزان اثر اجرای آنها بر حل مشکلات می باشد .هدف این مقاله بررسی پیش بینی تاثیر اجرای طرح های مکانیکی و بیولوژیک ی آبخیزداری بر اندازه سیلاب در زیر حوضه صدر ا(بخشی از حوضه مهارلو ) است. به این منظور پس از تدوین طرح های اجرایی اثر آنها بر تغییر کاربری،پوشش گیاهی ، شیب آبراهه ها و شاخص سیل خیزیCN)تعین گردید بر اساس داده های بدست آمده،بعد از برآورد دبی حداکثر سیلاب به رو ش برای دو حالت با و بدون طرح نتایج باهم مقایسه شد . نتایج بیانگر اثر چشمگیر عملیات اجرایی بر کاهش دبی حداکثر سیلاب با دوره ی بازگشت های مختلف دارد.برای مثال اجرای طرح های بیولوژیک و مکانیکی به ترتیب ۱۹ و ۱۴ درصد دبی حداکثر سیلاب ۵۰ ساله حوضه را کاهش می ده ند