سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید جعفری مقدم – دانشجوی کارشناسىارشد زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین حاجی زاده – دانشجوی کارشناسىارشد زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعى گرگان
افشین سلطانی – عضو هیئت علمى گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعى گرگان
ابراهیم زینلی – عضو هیئت علمى گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعى گرگان

چکیده:

هدف از این مطالعه پیشبینی تغییر اقلیم خراسان در اثر افزایش غلظت CO 2 هوا بود . بدین منظور ابتدا دو مدل عمومی گردش(NASA-GFDLو NASA-GISS ) از نظر پیشبینی اقلیم موجود ارزیابی شدند . چون مدلGISSپیشبینی بهتری ازوضعیت اقلیمی موجود به دست داد، از آن برای پیشبینی تغییرات اقلیم آینده خراسان برای وقتی که غلظت CO 2 به ۵۰۰ ، ۶۰۰ و ۷۰۰ قسمت در میلیون می رسد، استفاده شد . نتایج نشان داد که تغییر تشعشع اندک ( متوسط -۰/۵ درصد، حداکثر ۷ C قسمت در میلیون ) ولی تغییرات دما و بارندگی قابل ملاحظه خواهد بود . با افزایش غلظت ۷۰۰ درصد در ماه نوامبر در غلظتO 2 به ۷۰۰و ۶۰۰،۵۰۰قسمت در میلیون، میانگین دمای سالانه به ترتیب ۴/۷و ۳/۳،۲/۰درجه سانتیگراد افزایش می یابداین افزایش در کلیه ماه ها و فصول یکنواخت نیست، بلکه در ماه ها و فصول سردتر بیشتر و در ماه ها و فصول گرمتر کمتر خواهد بود . در مورد بارندگی پیش بینی می شود با افزایش غلظت CO 2 به ۵۰۰ قسمت در میلیون بارندگی فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب ۱۸/۹ ، ۹۲/۷ ، ۷/۳ و ۳ درصد معادل با ۱۳/۳ ، ۳/۸ ، ۲/۲ و ۳/۴ میلی متر افزایش یابد . این افزایش برای زمانی که غلظت CO 2 به ۶۰۰ قسمت در میلیون می رسد به ترتیب ۳۱/۲ ، ۱۵۳/۶ ، ۱۲/۲ و ۵ درصد معادل با ۲۲/۰ ، ۶/۳ ، ۳/۷ و ۵/۷ میلی متر و برای زمانی که غلظت CO 2 به ۶۰۰ قسمت در میلیون میرسد به ترتیب ۴۳/۸ ، ۲۱۴/۶ ، ۱۷/۵ و ۶/۹ درصد معادل با ۳۰/۸ ، ۸/۸ ، ۵/۳ و ۷/۸ میلی متر پیش بینی می شود . نتیجه گیری شد که این تغییرات اقلیمی ممکن است اثرات قابل توجهی بر اکوسیستمهای زراعی در استان خراسان داشته باشند