سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داود رضا عرب – مهندسان مشاور کریت کارا
شهربانو حضرتی یادکوری – مهندسان مشاور کریت کارا
اعظم سپاوه – مهندسان مشاور کریت کارا

چکیده:

شبکه عصبی مصنوعی به عنوان ابزار بسیار قوی برای پیش بینی مسائل زمان بر و پیچیـده مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد . شبکه عصبی مصنوعی، شبیه سازی از دستگاه عصبی طبیعی اسـت کـه در آن سـعی بـر ایـن اسـت کـه ساختاری مشابه ساختار بیولوژیکی مغز انسان و شبکه اعصاب بدن ساخته شود تـا هماننـد مغـز قـدرت یـادگیری، تعمیم دهی و کلیه عصب مصنوعی با پردازش غیرخطی اطلاعات به روش خود سا زماندهی در عملیاتی موازی در تعداد زیادی از سلول های عصبی ارتباط بین اطلاعات ورودی و خروجی در سطوح بالایی شـبیه سـازی شـود و بدون ایجاد رابطه صریح می تواند با آموزشی که دیده است رفتار تیم را پیش بینی کند . در این مقاله با استفاده از نتایج قبلی تحقیقات نویسندگان مقاله مبنی بر تأثیر پدیده های ENSO و NAO بر اقلیم حوضه های آبریز دز، کارون، کرخه و جراحی، با به کار بـردن پارامترهـا ی ENSO و NAO ، پارامترهـای اقلیمی منطقه و روش شبکه عصبی مصنوعی جریان رودخانه های فوق پیش بینی شده است.