سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین کشاورزی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز های دریایی,دانشگاه صنعتی سهند
حبیب حکیم زاده – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

در این مقاله به بررسی عددی نقش آبشکن های مایل در تغییر الگوی میدان جریان دراطراف آنها پرداخته شده است. آبشکن های مایل در عمل برای حفاظتاز سواحل دریا و یا رودخانه ها مورد استفاده قرار می گیرند. در این بررسی برایمدل سازی عددی از نرم افزار FLUENT استفاده شده است و شبکه های به کار رفته از نوع بی ساختار مثلثی است که برای تولید آن از پیش پردازندهGAMBITاستفاده شده است. در این پژوهش آبشکن های منفرد با زوایای میل مختلف با جهت جریان مورد بررسی قرار گرفته و آزمایشات عددی نشان دهنده کارایی بالاینرم افزار در پیش بینی جریان در اطرافآبشکن هاست, بویژه در صورتی که از مدلهای توربلانس پیشرفته استفاده گردد. نتایج عددی برای چندینحالت با نتایج آزمایشگاهی سایر پژوهشگران مقایسه گردید و نتایجنشان داد که همخوانی با نتایج آزمایشگاهی در حد بسیار مطلوب است.