سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

وحید چگینی –
سروش زرقانی –

چکیده:

دراین مقاله خصوصیات امواج ناشی ازباددرآبهای دورازساحل جزیره ی خارک موردتحقیق و بررسی قرارگرفته است براساس بررسی این خصوصیات ازمدل SPM استفاده شده است با استفاده ازاماردوسال و هشت ماه بادمربوط به ایستگاه هواشناسی فرودگاه نیروی هوایی جزیره خارک امارامواج منطقه دراین مدت بدست امد نتایج بدست امده مدل حاکی ازآن است که بلندترین موج درطول این مدل ۳/۶۸۷۶۷m بودکه درتاریخ نوامبر ۱۹۹۲ اتفاق افتاده است و دارای دوره تناوب ۸/۰۶ بوده است و جدول توزیع ارتفاع نشان میدهد که تنها ۰/۰۳ درصد ازامواج بلندتراز۳m بوده و بین بازه ی ۳/۵تا ۴m واقع شدها ند واین اموج متعلق به جهت ۳۶۰درجه یا شمال هستندگلباددوسال وهشت ماه ی منطقه نشان میدهد که بادشمال غربی بادغالب بوده و بیش از۵۶درصد مدت زمان مورد بررسی حالت آرام برقرار است درتحلیل ارتفاع موج شاخص با استفاده ازمجموعه ی داده های سری جزئی ارتفاع موج استانه ۲m در نظر گرفته شدوپس ازپردازش مجموعه داده ها بود و توزیع گامبل به دلیل خطای کمتر وبافرمول عدم فزونی cringorten به دلیل ضریب همبستگی بالاتر و میزان خطای کمتربه عنوان توزیع منتخب درنظرگرفته شده و براساس آن ارتفاع امواج بادوره بازگشت های مختلف محاسبه گردید