سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کاظم رنگزن –
حجت اله صفری –
احسان آبشیرینی –
لادن خدری غریبوند –

چکیده:

در این تحقیق، پس از بررسی کاربریهای موجود در شهر مسجد سلیمان، مشخص شد که اکثراین کاربریها و ساختارها به تعداد نا کافی و توزیع نا مناسب در سطح منطقهتوسعه یافته اند، به گونه ای که در مناطقی از شهر تجمع این خدمات دارای همپوشانی زیاد و در مناطقی با کمبود این کاربری ها مواجه می باشیم.پس از تعیین نحوه توزیع جمعیت درشهر مسجدسلیمان و درصد توزیع جمعیت در طبقات مختلف شیب و ارتفاع منطقه، و با در نظر گرفتن فاکتورهای مناسب برای توسعه شهری، مناطق مناسب جهت توسعه تعیین گردید. بر این اساس به ایجاد لایه های مختلف شیب، ارتفاع، راههای موجود، نقاط خروج گاز H2S و لایه جمعیت در منطقه اقدام شده و با در نظر گرفتن شرایط مناسب در هر لایه و در نهایت انجام تحلیل های مورد نیاز در محیط GIS، مناطق مناسب برای توسعه شهری در منطقه مسجدسلیمان پیش بینی شد. سپس نحوه قرارگیری و توسعه کاربری های مختلف شهری نظیر: آموزشی (مانند مدارس) و درمانی (مانند بیمارستان، درمانگاه)، مسکونی و… با در نظر گرفتن آلودگی های ناشی از نشت گاز در شهر مسجدسلیمان پیشنهاد گردید.