سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا تقوی زنوز – دانشگاه علم وصنعت ایران – دانشکده مکانیک
محمود سالاری – دانشگاه علم وصنعت ایران – دانشکده مکانیک

چکیده:

در این مقاله از مدلی فیزیکی برای پیش بینی انتقال در لایه های مرزی روی صفحات تخت استفاده شـده اسـت . در ایـن مدل نوسانات سرعت نزدیک دیوار ه مدل سازی شده و این نوسانات ناشی از نوسانات فشاری هستند که بـ ا م قـدار شـدت توربولانسی جریان آزاد مرتبط می شوند . در این مدل فرض می شود چن انچه دامنـة نوسـانات سـرعت نزدیـک دیـواره از مقدار معینی تجاوز کنند تولید توربولانس های نق طه ای و در نتیجه انتقال جریان از حالت لایه ای به درهم آغـاز خواهـد شد . به کمک این مدل و اعمال آن به یک کد عددی لایه مرزی،جریان در حال انتقال روی صفحه تخت در هر دو حالـت بدون گرادیان فشار و با گرادیان فشار و به ازای مقادیر مختلفی از شـدت توربولانـسی جریـان آزاد ت حلیـل شـده و نتـایج حاصله با نتایج تجربی موجود م قایسه شده اند . نتایج نشان می دهند که این مدل توانایی مناسبی برای پیش بینی شـروع انتقال و رفتار ناحیه انتقالی برای جریان های چسبیده به سطح را دارا می باشد