سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید قنبری تودشکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، پردیس فنی دا

چکیده:

در این تحقیق معادله ای جدید برای پیش بینی انرژی آزاد تشکیل هسته مایسلی از محیط آبی برای مواد فعال سطحی غیر یونیCiEjبا استفاده از مدل ترمودینامیکی تنش میان-رویه محلول های تجمع پذیر با کارگیری تئوری شبکه و ،محلول منظم، ارائه شده است. معادله جدید باعث توسعه نتایج به دست آمده از مدل مایسلی شدن موجود، بدون استفاده از داده های مستقیم تنش میان-رویه در دماهای مختلف، شده است. مقادیر به دست آمده از این معادله به همراه نتایج حاصل از محاسبه غلظت بحرانی مایسلی شدن دارای توافق خوبی با نتایج ارائه شده از مدل های موجود و داده های
آزمایشگاهی می باشد.