سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهران مفخمی –
سیروس قطبی –

چکیده:

معادله حالت تئوری سیال آماری تجمعی بهبود یافته ( ISAFT ) برای ترکیبات تجمعی و غیر تجمعی گسترش یافته اس ت. معادله حالت جدید تعداد یکسانی پارامترهای قابل تنظیم همانند معادلهSAFTدارد که برای سیالاتغیر تجمعی دارای سه پارامتر تعداد قطعه ، حجم قطعه و انرژی برخورد بین قطعه- قطعه و برای سیالات تجمعی علاوه ب رپارامترهای فوق دارای دو پارامتر اضافی انرژی تجمع و حجم تجمع بین هر جفت سایت می باشد . پارامترهای این معادله دارای مفاهیم فیزیکی بوده که قدرت پیوند و در نتیجه درجه تجمع را کنترل می کنند که پارامترهای این معادله ارتباطی خطی با جرم مولکولی دار ند.در این معادله حالت بهبود یافت ه ترم جاذبه معادله SAFTبا یک ترم جاذبه جدید ( ترم پراکندگی ) و ترم کره صلب معادله حالت SAFTبا یک ترم کره صلبجدید جایگزین شده است . این معادله حالت جدید برای ترکیبات خالص در این پ روژه بکار رفته است .این معادله حالت فشار بخار و حجم اشباع مایع مواد قطبی و غیر قطبی والکترولیت و غیرالکترولیت را با خطای کمتری نسبت به معادلهSAFTاولیه تصحیح می کند ودر نواحی نزدیک نقطه بحرانی فشار بخار و حجم اشباع مایع را بادقت خوبی نسبت به معادله اولیه پیشگوئی می کند.