سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه مالمیر – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه ت
مجید خلقی – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
مسعود شفیعی فر – دانشجوی دکتری منابع آب گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

در مواقعی که بهعلت عدم وجود سد مخزنی، جریان آبدهی رودخانه تنظیم شده نمی باشد، هرگونه بهره برداری از رودخانه، در جهت تامین آب کشاورزی، شربو صنعت شدیدا وابسته به مقدار آبدهی موجود رودخانه خواهد بود، لذا آگاهی و شناخت جریان بهخصوص در مواقع کم آبی های رودخانه در جهت مدیریت بهره برداری امری ضروری و لازم است.در این راستا اگر بتوان حداقل جریان رودخانه را به طور صحیح پیش بینی کرد، می توان برنامه ریزی برداشت از رودخانه را برای ماه های مختلف ارائه داد. در این تحقیق مدل سازی و پیش بینی حداقل جریان ماهانه رودخانه ناورود در حوضه آبریز دریای خزر با استفاده از روش های استوکستیک متداول مدل سازی سری های زمانی (مدل میانگین متحرک تجمعی خود بازگشت ARIMA) انجام گرفته است. مقایسه مقادیر پیش بینی شده با استفاده از مدل منتخب و سری تاریخی حداقل جریان ماهانه، نشان دهنده دقت قابل قبول آن درمقایسه با سایر مدل ها می باشد.