سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمرتضی مرندی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده فنی و م
محمدحسین باقری پور – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده فنی و م
علی مؤذن – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تحرک سیکلی پدیده ایاست که می تواند در خاکهای اشباع متراکم در هنگام روانگرایی، به دلیلی اتساع خاک در کرنش برشی زیاد بوجود ـآید. فشار آب پس از نقطه تبدیل باعثافزایش سختی و مقاومت خاک و محدود نمودن مقدار تغییر شکل برشی می شود. دراین مقاله با توجه بهحالت حدی خاک روش ساده ای برای پیش بینی این پدیده ارائه شده استو برای تعیین تغییرات حجم و تنش-کرنش برشس خاک از دو معادله دیفرانسیل استفاده شده که با حل عددی آنها رفتار خاک تعیین می شود. به منظور تعیین تغییر حجم خاک از معادله ای که لی و دفالیاس(۲۰۰۰) پیشنهاد کرده اند استفاده می شود، برای رابطه تنش-کرنش برشی نیز رابطه ساده ای ارائه می شوددر انتهای مقاله نتایج حاصل از این روش با نتایج تجربی بدست آمده از ماسه تویورا نشان داده خواهد شد.