سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاووس دیندارلو – کارشناس مسئول بهداشت محیط حرفه ای – دانشگاه علوم پزشکی فسا
کاظم ندافی – گروه مهندسی بهداشت محیط – دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا مصداقی نیا – گروه مهندسی بهداشت محیط – دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی تهران
اشرف السادات مصباح – گروه مهندسی بهداشت محیط – دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

در این تحقیق به منظور پیش بینی تشکیل گاز سولفید هیدروژن در خطوط شبکه و احتمال پدیده خوردگی از رابطه پومروی که توسط EPA و ASCE پذیرفته شده است، استفاده شد. برای این منظور شبکه جمع آوری فاضلاب تصفیه خانه صاحب قرانیه به عنوان پایلوت انتخاب و در طول سال ۷۸ مواردی چون BOD5، درجه حرارت، میزان جریان، محیط تر شده " عرض سطح جریان در ۱۰ نقطه از خط اصلی شبکه بررسی د. BOD5 متوسط در شبکه ۱۹۴ میلی گرم در لیتر و BOD موثر با توجه به درجه حرارت فاضلاب در سه ماه از گرمترین ماهای فصل سال(۲۶/۸) ، ۳۰۷ میلی گرم در لیتر بدست آمد و با توجه به فرمولهای محاسباتی و هیدرولیکی و نتایج حاصل از انجام آزمایشات میزان Zاز نقاط ۱۰ الی ۱ به ترتیب ۱۳۲۸ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۷۶ ، ۱۵۶۰ ، ۱۴۹۶، ۱۴۸۸ ، ۱۷۱۲ ، ۱۸۸۰ ، ۲۹۱۲،۳۸۱۲ ، بدست آمد که در همه موارد کمتر از ۵۰۰۰ بوده که نشان می دهد گاز سولفید هیدروژن در این شبکه به ندرت تشکیل می شود و میزان BOD، شیب، عرض سطح جریان، محیط خیش شده و درجه حرارت در تشکیل گاز سولفید هیدروژن موثر است.