سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا اسپنانی –

چکیده:

یکی از روش های توصیف تعادل بخارـ مایع محلول های پلیمری، استفاده از معادلات حالت مکعبی است . بدین منظور باید از قوانین اختلاط جدید استفاده کرد . کاربرد قانون اختلاط ج دید مستلزم آنست که مدلی برای تعیین انرژی گیبس مازاد محلول پلیمری انتخاب شود . در این پژوهش پیش بینی تعادل بخارـ مایع محلول های پلیمری با استفاده از معادله حالت PRSV -NRTL-NRF UNIQUA-NRF, Flory- Hugginsصورت پذیرفته است . مدل Flory-Huggins-NRTL-NRFشامل دوبخش بوده که مدل کلاسیک فلوری ـ هاگینس به عنوان بخش ترکیبی و مدل NRTL_NRF به عنوان بخش پسماند شناخته می شود . جهت استفاده از مدل NRTL_NRF برای محلول های پلیمری، باید آنرا به صورت تابعی از کسر حجـمی حلال و پلیـمر ( به جای کسرمولی ) اصلاح نمود . نتیجة حاصل از دو مدل Flory-Huggins-NRTL-NRF و UNIQUAC-NRFبا مدل های Flory-Huggins-NRTL ،Flory-Huggins و UNIQUAC ومقایسه وخطایهر مدل تعیین شده است . در پایان تمام محاسبات با استفاده از معادله حالت SRK تکرار گشته تا مش خص شود با تغییرات معادله حالت مکعبی، خطای محاسباتی مدل ها چه تغییری خواهد نمود . این پژوهش مشخص می کند که ›› روش G E /EOS وقوانین اختلاط جدید ‹‹ یک روش مناسب جهت پیش بینی تعادلبخارـ مایع محلول های پلیمری بوده ودر میان مدل های ارائه شده، معادله حالت PRSV به همراه قانون اختلاط ونگ ـسندلر و مدل Flory- Huggins-NRTL-NRF از کمترین خطا برخوردار است .