سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عبدالعظیم رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان ، گروه مهندسی شیمی
محمدرضا طلایی – استادیار دانشگاه اصفهان ، گروه مهندسی شیمی ، دفتر مدیر گروه مهندسی شی

چکیده:

معادلات حالت دو بعدی در تشابه با معادلات حالت سه بعدی بوجود آمده اند و فاز جذب شده را بصورت دو بعدی در نظر می گیرند . در این تحقیق عملکرد پنج معادله حالت دو بعدی مهم واندروالس (van der Waals) ، ایرینگ (Eyring) ژوقاسم – رابینسون (ZGR) ، سواه-ردلیش-کوانگ (S-R-K) و پنگ – رابینسون (Peng-Robinson) در پیش بینی تعادل جذب سطحی خالص و مخلوط اجزای گاز طبیعی مقایسه شده است . سه پارامتر مهم این معادلات توسط تطابق نتایج حاصل از محاسبات تعادلی ماده خالص با داده های تجربی بدست آمده است . سپس از همین پارامتر ها جهت پیشبینی تعادل جذب مخلوط دو جزئی استفاده گردیده است . نتایج نشان می دهد که برای تعادلات تک جزئی معادلات قابلیت تطابق با اطلاعات تجربی را بر اساس تعیین پارامترهای بهینه دارند . همچنین معادله حالت دو بعدی ژو – قاسم – رابینسون بهترین پیش بینی را در تعادلات جذب سطحی دو تایی دارد . با این وجود این معادله نیز در تمامی حالات قادر به پیش بینی دقیق تعادل جذب سطحی چند جزئی نیست و برای این منظور نیاز به تحقیقات بیشتری می باشد .