سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدتقی رضائی – کارشناس ارشد وسرپرست گروه مطالعات کاربردی مرکز تحقیقات کارست کشور

چکیده:

چشمه های کارستی محل تخلیه طبیعی آب آبخوانهای کارستی است که بهره برداری از آنها در مقایسه با استحصال آب از طریق حفاری و پمپاژ به مراتب آسانتر و کم هزینه تر و به لحاظ نقشی که این منابع طبیعی از دیرباز در تامین آب شرب و کشاورزی داشته و دارند از اهمیت فراوانی برخوردارند و در حال حاضر نیز آب مورد نیاز برخی از مناطق کشور از طریق همین چشمه ها تامین می گردد و تغییرات آبدهی آنها مستقیما درچگونگی و میزان بهره برداری از این منابع موثر است. از این رو شناخت رژیم این تغییرات بخصوص در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت خشکسالیقنش مهمی در برنامه ریزی و بهره برداری بهینه از این منابع طبیعی دارد.
بررسیهای هیدروژئولوژی در سازندهای کارستی نشان می دهد که تغییرات آبدهی این چشمه ها تحت تاثیر عواملی مانند میزان بارش و شدت آن ، وسعت و نوع سازند کارستی وحوضه آبگیر چشمه درجه کارست شدگی هر منطقه می باشد و محاسبات ذخائز دینامیک و تغییرات آبدهی این چشمه ها در طول زمان و در بارشهای متفاوت و همچنین تعیینزمان مرگ چشمه در شرایط خشکسالی تنها با ارزیابی متغیرهای فوق امکان پذیر است. دراین مقالهضمن تشریح عوامل موثر در تغییرات آبدهی در شرایط مختلف و با ذکر نمونه هایی از این تغییرات در مناطق مختلف ایران، چگونگی استفاده از این نتایج در مدیریت بهینه برداری و حفاظت از این منابع در دوره های خشک فصلی و بلند مدت ارائه می گردد.