سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نوذر انجبین – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد- دانشگاه صنعتی شریف
علی کریمی طاهری – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد- دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش، یک مدل ریاضی بر پایع مدل Kocks-Mecking-Bergstrom، بمنظور پیش بینی رفتار سیلان آلیاژ های عملیات حرارتی پذیر آلومینیوم، تحت شرایط مختلف عملیات حرارتی محلولی، پیشنهاد شده است. بر اساس مقالات چاپ شده، اغلب محققین سهم استحکام دهی محلول و رسوبی در تنش سیلان را پارامتری ثابت در نظر گرفته اند و گروهی دیگر نیز از اثرات آنها صرف نظر کرده اند. لذا مدل های تئوری موجود را نمی توان برای شرایط مختلف عملیاتی حرارتی بکار برد. در این پژوهش، برای انیکه بتوان از این معادلات در ظرایط مختلف عملیات محلولی ( شامل دماها و زمانهای مختلف) استفاده کرده، تنش سیلان با استفاده از روابط مناسبی به کسر حجمی رسوبات که با عملیات حرارتی تحت تاثیر قرار می گیرند، ربط داده شده است. در این راستابرای تعیین مقدار ثوابتی که در مهادلات ظاهر می شوند از یک روش بهینه سازی بر پایه الگوریتم ژنتیک، استفاده شده است. همچنین از مجموع مربع خطاهای میان داده های آزمایشگاهی و پیش بینی شده توسط مدل ارائه شده، بعنوان تابع هدف برای بهینه سازی استفاده شده است. در نهایت با بدست آوردن مقدار ثوابت، مدل ارائه شده برای پیش بینی رفتار ماده در شرایط مختلف تغییر فرم و عملیات حرارتی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از مدل ارائه شده، تطابق بسیار خوبی با داده های بدست آمده در آزمایش نشان دادند، که حاکی از توانایی مدل در پیش بینی رفتار ماده حین تغییر فرم بعد از اعمال سیکل های مختلف عملیات حرارتی، است. در این پژوهش به عنوان مثال ثوابت معادلات برای آلیاژ AA6082 ارائه شده اند.