سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد میثاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
کورش محمدی – عضو هیأت علمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

در بیشتر موارد رودخانه ها بعنوان اصلی ترین منبع تأمین کننده نیاز شرب، کشاورزی و صنعت از اهمیت خاصی برخوردار هستند. از طرفی کیفیت آب از لحاظ شرب نیز در بین پارامترهای کیفی، مهمترین متغیر می باشد. لذا بررسی و پیش بینی تغییرات پارامترهای کیفی در طول یک رودخانه، یکی از اهداف مدیران و برنامه ریزان منابع آب می باشد. در این راستا تعداد زیادی مدلهای کیفیت آب در زمینه مدیریت بهتر برای حفظ کیفیت آب گسترش یافته است. بیشتر این مدلها نیازمند پارامترهای ورودی هستند که یا دسترسی به آنها مشکل است و یا اینکه اندزه گیری آنها محتاج صرف هزینه و زمان زیادی می باشد. در این میان مدلهای شبکه عصبی مصنوعی که با الهام از ساختار مغز بشر عمل مینمایند، بعنوان گزینه ای برتر مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد. این مدلها می توانند با حداقل پارامترهای اندازه گیری شده و با دقت قابل قبولی تغییرات متغیر مورد نظر را پیش بینی نمایند. این تحقیق بر روی رودخانه زاینده رود در ناحیه مرکزی ایران و با استفاده از اطلاعات کیفیDO و BODاندازه گیری شده در ۱۴ ایستگاه موجود در طول رودخانه تا باتلاق گاوخونی انجام شده است. در ادامه نتایج حاصل از مدلهای شبکه عصبی مصنوعی با مدل کیفیQUAL2E
مقایسه شد، که نشان دهنده توانایی مناسب شبکه های عصبی در شبیه سازی تغییرات پارامترهای کیفی مذکور بود.