سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نصرالله جواهری – دکتری سازه های آبی
سیدمحمود کاشفی پور – استادیار دانشکده علوم مهندسی آب
مهدی قمشی – دانشیار دانشکده علوم مهندسی آب

چکیده:

بررسی و پیش بینی تغییر شکل پلان رودخانه با حل معادلات جریان و رسوب با روشهای خاص عددی امکان پـذیر مـی باشـد . در ایـن تحقیق تغییر موفولوژی یک رودخانه مئاندری با استفاده از حل عددی معادلات موج هارمونیک – پریودیک مورد بررسی قرار گرفته است . منطقه تحت مطال عه رودخانه کارون در جنوب غربی ایران در بازه ای به طول ۱۵۰ کیلومتر می باشـد کـه بـه منظـور اسـتخراج ضـرایب معادلات در مدل موج از اطلاعات ماهواره ای و عکس های هوائی یک دوره ۴۸ سـاله (۲۰۰۳-۱۹۵۵) و در پریـود هـای زمـانی متفـاوت استفاده شده است .
برای محاسبه تغییرات ضرایبمدل موج هارمونیک – پریودیک از حل توام معادلات با روشهای صریح و ضمنی ( Explicit & Implicit ) در یک دوره زمانی ۴۳ استفاده شده است . همچنین برای پیش بینی ضرایب مدل در دوره ۵ سال بعد، از روش برون یـابی بـا اسـتفاده از منحنی رگرسیون استفاده و نتایج بدست آمده به یک دو ره ۴۸ ساله تعمیم داده شد . به این ترتیب ضرایب پیش بینی شده برای بررسـی تغییرات یک دوره ۵ ساله رودخانه (۲۰۰۳-۱۹۹۸) مورد استفاده قرار گرفت . مقایسه نتایج بدست آمده با تصاویر ماهواره ای سال ۲۰۰۳ نشان داد که متوسط و حداکثرخطای نسبی پیش بینی به ترتیـب ۱,۵ و ۵ در صد می باشد