سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرضا رضایی ارجرودی – کارشناس ارشد راه وترابری، مرکز تحقیقات وزارت راه و ترابری
پریسا بازدار اردبیلی – کارشناس ارشد اقتصاد، مرکز تحقیقات وزارت راه و ترابری

چکیده:

در این مقاله تقاضای سفر در راه آهن کشور با روشهای خود همبستگی بردار ی و همگرایی در طی دوره ۱۳۸۸-۱۳۵۰ بر آورد می شود . محاسبات نشان می دهد که کاربرد روشهای فوق برای اقتصاد سودمند و مفید می با شد. متغیرهای بکار رفته در این مقاله عبارتند از سفرهای سرانه، درآمد سرانه ، قیمت بلیط قطار ، طول خطوط اصلی راه آهن ، متغیر مجاز ی و روند زمان .جهت بررسی رفتار پویای مدل از روشهای تجزیه واریانس ، توابع واکنش ضربه ا ی و میزان پایدار ی استفاده شده است . نتایج نشان می دهد که تقاضای سفر از ۴ میلیون نفر در سال ۱۳۵۰ به ۱۷ میلیون نفر در سال ۱۳۸۸ افزایش می یابد . متوسط نرخ رشدسفر و تولید ناخالص داخلی در طی دوره ۱۳۸۸-۱۳۵۰ به ترتیب برابربا۵,۰۱ و ۴,۷درصد می باشد و رشد کل سفر و تولیدناخالص داخلی در طی دوره ۱۳۸۸-به ترتیب برابر با ۱۹۵,۵ ۱۸۴ درصد می گردد.