سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا رمضانی – کارشناس ارشد اقتصاد سازمان توسعه برق ایران
مریم رمضانی – مهندس برق، دانشجوی کارشناسی ارشد IT دانشگاه تربیت مدرس ایران

چکیده:

پیش بینی تقاضای برق در مقاطع بلند مـدت بـرای توسـعه نیروگاههای کشور و در میان مدت و ماهیانه بـرای اسـتراتژی های شرکتهای وابسته و تولید کننـده قطعـات جـانبی صـنعت برق ضرورتی غیر قابل اجتناب می باشد . همچنین پیش بینـی های کوتاه مدت تقاضای برق جهت تنظیم برق مصـرفی بـین بخشهای مختلف ضروری است . هدف از این مقاله پیش بینی هرچه دقیق تر تقاضای برق مـی باشـد و بـرای ایـن منظـور تقاضای ماهیانـه بـرق از سـال ۱۳۷۰ تـا سـال ۱۳۸۱ در نظـر گرفته شده و داده های سالهای ۸۰ و ۸۱ بعنوان معیار ارزیـابی انتخاب گردیده است . در این مقاله از دو روش آریما و مـدل شبکه های عصبی مصنوعی جهت پـیش بینـی اسـتفاده شـده است . نتایج نشان می دهد که شـبکه هـای عصـبی مصـنوعی عملکردی بهتر از مدلهای آریما در خصوص پیش بینی مقادیر سری های زمانی دارند