سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسینعلی محمدحسینی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندس
محمد حق پناهی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
مجید میرزایی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از جنبه های مهم در شبیه سازی پروسه جوشکاری مدل کردن حرارت ورودی ناشی از قوس به مدل المان محدود می باشد . یکی از روشهای مدل کردن حرارت به ناحیه جوش اعمال مستقیم دما بر ناحیه جوش می باشد . در این مقاله با مقایسه بین تاریخچه دمایی و تنشهای بدست آمده از این روش با روش اعمال حرارت ناشی از قوس بصورت شار حرارتی در مدل دوبعدی اتصال سر به سر دقت این روش بررسی شده است . سپس با استفاده از این روش تنشهای پسماند و تغییر شکل ناشی از جوشکاری در اتصال T شکل بدست آمده و با مراجع موجود مقایسه شده است . برای در نظر گرفتن اثرات اضافه شدن ماده پرکننده با زمان از تکنیک تولد و مرگ المان استفاده شده است .