سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد عاصم پور – دانشیار دانشکده ی مکانیک، قطب علمی طراحی، رباتیک و اتوماسیون، دانشکد
رامین هاشمی – دانشجوی دکتری مکانیک، قطب علمی طراحی، رباتیک و اتوماسیون، دانشکده مه

چکیده:

حدود شکل دهی یک ماده به دو صورت بیان می شوند. به صورت منحنی حد شکل دهی (FLD) که بر مبنای کرنش های اصلی می باشد و نیز معادل آن منحنی حد تنش شکل دهی (FLSD) که بر مبنای تنش های اصلی است. ویژگی مهم منحنی های حد تنش شکل دهی حساسیت کمتر آنها نسبت به تغییرات مسیر کرنش در مقایسه با منحنی های حد شکل دهی است. در این مقاله، ترسیم منحنی های حد شکل دهی و حد تنش شکل دهی بر پایه مدل مارشینیاک و کوزینسکی است. از روش عددی نیوتن رافسون چهار مجهولی برای بدست آوردن متغیرهای این مدل استفاده شده است. اثر تغییر مسیر کرنش بر منحنی حد تنش شکل دهی با دو نوع پیش کرنش گذاری ورق قبل از تعیین منحنی حد تنش شکل دهی آن بصورت تئوری بررسی شده است. یک روش محاسباتی برای تبدیل کرنش های حدی بدست آمده از روش تجربی به تنش های حدی معرفی می شود. برای کنترل دقت روش ارائه شده، منحنی های حد شکل دهی و حد تنش شکل دهی بدست آمده با نتایج تجربی منتشر شده در مقاله دیگران شده است.