سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جعفر پوررضا – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
افشین سلطانی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرود بذر افشان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
علی راحمی کاریزکی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

یک آزمایش مزرعه ای در سال زراعی ۸۳-۱۳۸۲ در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد . طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی و فا کتورها شامل تاریخ کاشت در سه سطح ( ۱۵ آذر، ۱ بهمن و ۱ فروردین ) و تر اکم در چهار سطح (۱۵، ۳۰، ۴۵ و ۶۰ بوته ) بودند. در هر نمونه برداری وزن خشک گیاه مشخص شد و مراحل فنولو ژیک گیاه تعیین شدند . برای مدل سازی تغییرات ش اخص برداشت در مقابل روز پس از گلدهی از یک مدل رگرسیون تکه ای دو فاری استفاده شد . شاخص برداشت در طول دوره پر شدن دانه به طور خطی افزایش یافت . تاثیر تر اکم بر شیب افزایش خطی شاخص برداشت (dHI/dt) معنی دار نبود ولی بین تاریخ کاشت ها از نظر این صفت اختلاف وجود د اشت. زمان شروع افزایش خطی شاخص برداشت یا به عبارتی فاز تأخیری پر شدن دانه از ۲۶ روز در تاریخ کاشت اول به ۸ روز در تاریخ کاشت سوم کاهش یافت ولی در تراکم های مختلف اختلافی پیدا نشد . زمان توقف افزایش خطی شاخص برداشت علی رغم عدم اختلاف معنی دار در تراکم های مختلف، در تاریخ کاشت ها متفاوت بود و با تأخیر در کاشت کاهش یافت . از پارامتر های بدست آمده در این تحقیق می توان در مد لهای شبیه سازی رشد نخود استفاده کرد.