سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ندا پوستی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
جمال محمدولی سامانی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
امین کوره پزان دزفولی – کارشناس ارشد عمران آب، وزارت نیرو

چکیده:

یکی از روشهای نو ظهور در حل مسایل مهندسی جهت مدلسازی سیستمهایی که دارای پیچیدگی زیاد یا عدم قطعیت و یا عدمصراحت بوده و یا دادههای کافی از آنها موجود نیست، استفاده از تئوری مجموعههای فازی از جمله سیستم استنتاج فازی میباشد . مزیت اصلی این تکنیک نسبت به روشهای رایج این است که این سیستم بر اساس قواعداگر – آنگاه بنا نهاده شده است و قادر به تعیین ارتباط بین متغیرهای ورودی و خروجی با استفاده از قواعد مزبورمیباشد و میتوان از آن بهعنوان یک مدل پیشبینی برای شرایطی که دادههای ورودی و یا خروجی دارای عدمقطعیت بالایی باشند، استفاده نمود . چرا که در چنین شرایطی روشهای کلاسیک پیشبینی نظیر رگرسیون نمیتوانند به خوبی عدمقطعیتهای موجود در دادهها را در نظر بگیرند . در تحقیق حاضر نیز، با استفاده از سیستم استنتاج فازی و بر اساس دبی، میزان درجه حرارت و بارش ماهانه، سری پیوستهای از دبی جریان رودخانه و هر یک از متغیرهای مذکور تشکیل و تاثیر هریک از متغیرهای فوق در توالیهای زمانی گذشته بر روی میزان دبی جریان رودخانه در ماههای آینده بررسی شد و میزان دبی رودخانه در ماههای آینده پیشبینی شد