سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عادل شادمان مطلق – کارشناس ارشدسازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین ابراهیمی – استادیار بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدباقر رهنما – استادیار بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تخمین دبی جریان در رودخانه ، به دلیل تاثیر آن در مدیریت منآبع آب می تواند نقش اقتصادی مهمی داشته باشد با روشهای مختلفی می توان روانآب خروجی از حوزه را محاسبه نمود. هر یک از این روشها محاسن و معایب مربوط به خود را دارد. یکی از روشهایی که اخیرا توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جذب نموده است استفاده از شبکه مصنوعی (ANN) می باشد شبکه های عصبی مصنوعی تحولی عظیم در تحلیل رفتار سیستم های دینامیک در علوم مختلف مهندسی آب ایجاد کرده است. در این مطالعه از نرم افزار مطلب (MATLAB) استفاده گردید. بدین منظور از داده های باران سنجی و درجه حرارت ماهانه ایستگاههای مجاور حوزه آبریز رودخانه سفیدرود و اطلاعات دبی ایستگاه هیدرومتری بر روی رودخانه سفیدرود در دوره آماری ۳۰ ساله (۱۳۵۰-۱۳۸۰) برای مدل استفاده گردید. نتایج اجرای مدل بیانگر دقت نسبتا بالای شبکه عصبی در برآورد و تخمین دبی رودخانه سفید رود بوده است.